top of page

Bilirkişilerce Uzmanlık Alt Alanı dışında Rapor Tanzim Edilmemelidir!Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca doğru bilirkişilik uygulamalarının tesisi ve bu alandaki hataların en aza indirilmesi amacıyla tüm taraflarca uyulması gereken nitelikler ve görevlendirilmelere ilişkin uygulama rehberlerinin oluşturulduğunu bilinmektedir


Bilirkişilik Kanununun Temel İlkeler başlıklı 3/2 maddesi “Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.” hükmü esastır.


Lakin, uygulamada bilirkişilerimizce dikkatlerden kaçan ve ana uzmanlık alanı içerisinde mevcut tüm alt uzmanlık alanlarındaki tercihlerini 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule ilişkin duyurunun açıklanması ise alt uzmanlık alanlarında sınırlandırmaya gidildiği görülmüş ve bu doğrultuda oluşan listeler birer birer Bilirkişilik Bölge Kurullarınca açıklanmaktadır.


Adaletin tesisi, hızı ve ulaşılabilirliği yanı sıra bilirkişilerimizin teknik bilgi desteği ile çözüme kavuşturulan davaların sürdürülebilirliği anlamında alt uzmanlık alanlarındaki sınırlamanın gerekçesi olan aranan nitelikler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinden de alt uzmanlık dalının gerektirdiği kriterlere yer verilmiştir.


2022 yılı itibariyle sicile kayıtları tamamlanan ve ilan edilen listelerde mevcut uzmanlık ve alt uzmanlık alanları dışında dava dosyası kabul etmeleri, rapor tanzim ederek görüş bildirmeleri ve rapor sunmaları durumunda karşılaşacakları cezai müeyyidelerin unutulmaması gerekmektedir.


Bilirkişilik Kanununun Denetim ve İnceleme başlıklı 14/1 maddesi “(1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından resen veya başvuru üzerine denetlenir.” hükmü amirdir. Bilirkişilik Kanununun 14/1 ve 3/2 maddeleri uyarınca, bilirkişilerin UZMANLIK ALANI DIŞINDA rapor hazırlayıp hazırlamadıkları konusunda her zaman resen denetlenebilmektedir.


Bu itibarla, bilirkişilik görevinin ifası sırasında bilirkişilik temel ve etik ilkelerine uygun davranılması, bilirkişi raporlarının Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55. maddesine uygun olarak hazırlanması, UZMANLIK ALANI DIŞINDA rapor hazırlanmaması, raporlarda hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunulmaması hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi son derece önem arz etmektedir. Aksine tutum ve davranışlar ilgili bilirkişi hakkında denetim ve inceleme konusu yapılarak ilgili bilirkişinin sicilden ve listeden kalıcı olarak veya geçici olarak çıkarma ya da uyarma gibi disiplin işlemleri uygulanabileceği gibi şartlarının bulunması halinde, haklarında adli soruşturma için suç duyurusunda bulunulabildiği unutulmamalıdır.


Federasyonumuz, derneklerimizle, barolar ve meslek odaları ile gerçekleştirdiğimiz istişarelerde, mesleki yeterliliğin bulunması veya uzmanlık alanı kapsamına girip alt uzmanlık alanına girmeyen konulardan tanzim edilen bilirkişi raporlarına itirazların bulunduğu ve bu konudaki yaptırımlara karşı hassasiyetle yaklaşılmasını hatırlatmak isteriz.

132 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page